Vad är ELPS?

ELPS står för English-Language Professionals in Swedish Higher Education. ELPS är ett nätverk bestående av personer som arbetar med engelska språket inom den svenska högskolan. Vi har möten två gånger per år.

Medlem i nätverket kan du bli om du är anställd inom högskolesektorn och arbetar med översättning från svenska till engelska eller språkgranskning av engelska texter. En medlem kan förbli medlem så länge hen är fortsatt verksam som översättare eller språkgranskare inom högskolesektorn.

Nätverket ELPS har som mål att samordna det engelska språkbruket inom den svenska högskolan. I samklang med internationaliseringen av svenskt högskoleväsende vill ELPS verka för att svensk högre utbildning och forskning presenteras med en enhetlig och konsekvent engelsk språkdräkt av hög kvalitet. Samtidigt kan nätverket genom att ta fram gemensamma resurser effektivisera och rationalisera översättning och annat språkarbete inom universitet och högskolor. Nätverket har ett nära samarbete med Universitets- och högskolerådet (UHR) och kan därmed säkerställa ett brett nationellt genomslag för verksamheten.